PL 55 (Sentnerikuja 2), 00441 Helsinki
Puh. 0207 861000
toimisto(at)tieyhdistys.fi
etunimi.sukunimi(at)tieyhdistys.fi

 

Ajankohtaista yksityistieasiaa  

Valtionavustus 8 miljoonaa

Tänä vuonna (Pirkanmaan) ELY-keskuksen kautta haettavissa olevan yksityisteiden parantamisasvustu on 8 miljoonaa euroa. Sen jälkeen vuosina 2017-2019 arvio on, että summa olisi 13 miljoonaa.

Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositus 2016

Maanmittauslaitos julkaisee  yksiköinnin suositusta Maanmittauslaitoksen internet-sivuilla. Viimeksi päivitettyyn versioon 2016 on tehty pari täsmennystä.

On täsmenntty vapaa-ajan asunnon yksiköiksi 150-300-450 yksikköä kesäkäytön osalta. Tuossa ei periaatteessaa ole kyse muutoksesta, vaan uudenlaisesta ilmaisusta. Ympärivuotisessa käytössä tonnimäärä on edelleen 500-700. 

Hevosliikenteen suhteen nyt on täsmennetty (ss.27-28), että keskimääräinen tienkäyttö perustuu arvioon, että hevosia ajetaan / ratsastetaan tielää joka toinen päivä.

Maanmittauslaitoksen suositus löytyy sivulta www.maanmittauslaitos.fi/julkaisusarja tai Tieyhdistyksen sivustolta täältä .

Yksityistielain uudistaminen

Lakiuudistus käynnistynyt

Yksityistielain kokonaiusuudistus on lähtenyt liikkeelle. Tarkoitus on, että jo ensi vuonna ehdotus menisi eduskunnnalle.

Tässä vaihessa ei vielä kukaan kykene sanomaan, millaisia muutoksia uuteen lakiin tulee nykytilaan verrattuna. 

Lakiuudistukseen liitty selvitysmiehen raportti, joka löytyy ao. linkistä

Selvitysmiehen raportti (.pdf)

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito

Liikennevirasto on julkaissut uuden oppaan tasoristeysten kunnossapitoon. Suora linkki oppaaseen löytyy tästä:

Tasoristeykset ja teiden kunnossapito (.pdf)

Tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot voi ilmoittaa verkon kautta

Suomessa on noin 50 000 yksityistietä, joiden hallinnointia varten on perustettu tiekunta. Kiinteistöjen yhteisiä alueita on lähes yhtä paljon, noin 45 000. Parikymmentätuhatta yhteistä aluetta on järjestänyt hallintonsa, ja niille on vahvistettu säännöt.

Maanmittauslaitos, useat viranomaiset, yksityiset kansalaiset ja monet muut tahot tarvitsevat tietoja siitä, keneen täytyy ottaa yhteyttä yksityistietä ja yhteistä aluetta koskevissa asioissa. Maanmittauslaitoksen tietojärjestelmässä pidetään yllä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystietoja. Ongelmana on ollut tietojen kattavuus ja ajantasaisuus.

Asiantilan parantamiseksi Maanmittauslaitos on avannut palvelun, jonka kautta sekä tiekuntien ja yhteisten alueiden yhteystiedot ja niiden muutokset on helppo ilmoittaa. Maanmittauslaitos siirtää tiedot tarkistusten jälkeen omaan tietojärjestelmäänsä. Tietojen ilmoittaminen perustuu tiekuntien osalta yksityistielakiin ja yhteisten alueiden osalta yhteisaluelakiin.

Tietojen ilmoittaminen yksityistierekisteriin:
http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yksityistierekisteri

Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystietojen ilmoittaminen:
http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/yhteisen-alueen-osakaskunnan-yhteystietojen-ilmoittaminen

Linkit lomakkeisiin löytyvät myös kohdasta www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot
otsikon "Yhteystietojen ilmoittaminen" alta.

Muista ilmoittaa pysyvistä liikenteen ohjauslaitteista Digiroad -aineiston pitäjälle!

Pysyvään liikenteen ohjauslaitteeseen (esim. paino- tai nopeusrajoitusmerkkiin, yksityistie-lisäkilpeen tai puomiin) tarvitaan aina myös kunnan lupa. Yksityisteillä luvan hakee joko tiekunta tai tieosakkaat yhdessä.

Tiekunnan ja tieosakkaiden edun mukaista on se, että luvan saanut liikennemerkki tms. näkyy mahdollisimman kattavasti paikkatietoa hyödyntävissä navigointilaitteissa. Tästä syystä liikenteen ohajuslaitteista kannattaa tehdä ilmoitus Digiroad -aineiston pitäjälle sähköpostitse osoitteeseen:

info@digiroad.fi

Ilmoituksen liitteeksi laitetaan kuva ohjauslaitteesta sekä kopio kunnan antamasta luvasta ja ilmoittajan yhteystiedot.

Sähköjohto tien yllä - mitä pitää ottaa huomioon?

Tien päällä saattaa hyvinkin roikkua kaikenlaisia johtoja. Mutta mitä tienpitäjän on näistä syytä tietää, selviää seuraavalta sivustolta:

www.hengenvaara.fi 

Tuulivoimalan etäisyys yksityistiestä

Tuulivoimaloiden rakentaminen on lisääntynyt merkittävästi ja iso osa tuulivoimaloista tulee yksityisteiden varsille. Tuulivoimalan etäisyydestä yksityistiehen ei ole olemassa erillistä ohjetta, vaan sovelletaan Liikenneviraston ohjetta 8/2012: Ohje tuulivoimalan rakentamisesta liikenneväylien läheisyyteen (.pdf)

Kunnan rakennusjärjestyksessä voi olla myös maininta tuulivoimalaitoksen minimietäisyydestä.

Myrsky- ym. metsätuhot

Pelastuslaki velvoittaa liikenne- ja viestintäasioista vastaavia viranomaisia ja hallinnonalan laitoksia osallistumaan suunnitteluun pelastustoimen kanssa mm. liikenneväylien raivauksesta (Pelastuslaki 379/2011, 46§). Pelastustoimi (Keski-Suomen pelastuslaitos) on rakentamassa toimintatapamallia yhteistyökumppaneiden kanssa myrskytuhojen raivaamisesta. Neuvotteluissa ovat olleet mukana Metsäkeskus, Keski-Suomen Koneyrittäjät ry, Keski-Suomen ELY-keskus, Liikennevirasto ja Keski-Suomen pelastuslaitos.

Toimintatapamalli käsittää toimijoiden roolit, tehtävät, vastuut ja kustannusvastuun. Tavoitteena on valmistella valtakunnallista ohjeistusta myrskytuhojen raivaamisesta tiestöllä samaan tapaan kuin oheinen liite:

Varautumissuunnitelma metsätuhoihin, Suomen metsäkeskus (.pdf)

kts. erityisesti kohta 6. Toiminta häiriötilanteissa

Eri viranomaistahojen yhteistyökuviot ja määräykset selviävät tästä:

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa (.pdf)


Lomakkeita

Tiekuntien kokoukset lähestyvät ja lomakkeilla on varmasti kysyntää. Tässä valikoimaa:

Huom. Osa lomakkeista on vanhoja Printel Oy:n lomakkeita, joissa näkyy vanha valuutta. Tästä huolimatta ovat kuitenkin käyttökelpoisia.

Urakkasopimus (INFRA ry:n lomakepohja) (.doc)

Äänilaskuri (.xls)       UUSI! Exel-muodossa!

Vanhat Printelin lomakkeet (voi tulostaa tiekunnan käyttöä varten, ei kaupalliseen tarkoitukseen):

Maksuunpanoluettelo (.pdf)

Osakasluettelo (.pdf)

Talousarvio (.pdf)

Tieyksikkölaskelma (.pdf)

Tieyksikkölaskelman perustiedot (.pdf)    Tieyksikkölaskelman perustiedot UUSI LOMAKE (.pdf)

Ilmoitus tiekunnan tai sen toimielimen tekemästä päätöksestä/Toimenpidepyyntö (.pdf)

Todistus/kuitti tieosakkaan työsuoritteesta (.pdf)

Kunnan tieavustus (.pdf)  

Sopimus yksityistien käyttämisestä (.pdf)

Muita mukavia

Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet (.pdf)

Tiekunnan mallisäännöt (pdf)

 

Täältä löytyvät seikkaperäiset ohjeet tieyksiköinnin suorittamiseksi:

Maanmittauslaitos: Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta 2010 (.pdf)


Tiekuntien vuosikokoukset

Tiekuntien vuosikokoukset lähestyvät. ennen vuosikokousta hoitokunta tai toimitsijamies valmistelee kokouskutsun, jossa omina asiakohtinaan on kaikki vähänkin merkittävämmät asiat, joihin halutaan tiekunnan kokouksen päätös. Yleensä kokouksessa tarkistetaan tieyksiköt ja vahvistetaan maksuunpanoluettelo sekä päätetään erinäistä käyttömaksuista.

Kokouskutsumallin saat tästä pdf-muotoisena 

Kokouskutsun alareunaan voi valmiiksi laittaa valtakirjan. 

Valtakirjamalli pdf-tiedostona


Muistilista:

- kokouskutsu on lähettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta tieosakkaille

- kokouskutsu lähetetään kirjeitse kaikille osakkaille tai julkaistaan ilmoitus paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja lähetetään kutsukirje toispaikkakuntalaisille

- kutsukirje lähetään myös käyttömaksun maksajille

- kutsukirjeessä on maittava maksuunpanoluettelon nähtävilläolopaikka

- kokouskutsun allekirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies

Muuta muistettavaa:

- kokous ei ole julkinen, vain tieosakkaille tai käyttömaksun maksajalle hänen maksuaan koskevan ajan

- kaikki äänestys tapahtuu tieyksiköiden määrillä

- pöytäkirjaan tulee selkeästi kirjata tehdyt päätökset

- pöytäkirja liitteineen on oltava nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta

- tiekunnan kokouksesta on 30 päivän valitusaika kunnan tielautakuntaan tai sellaisena toimivaan muuhun toimielimeen.

Tieyhdistyksen tulkinta koskien kirjanpitoa ja tilintarkastusta tiekunnissa

Tilityksentarkastuskertomus (malli)


 Uutisia

30.11.2016: Alueelliset yksityistiepäivät- kiertue 6.2.2017 - 15.3.2017
Alueelliset Yksityistiepäivät järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2017 tilaisuus pidetään 15 paikkakunnalla ympäri Suomea.

11.11.2016: Miten liikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan?
Asiaa puitiin eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä Auto- ja Tieforumin yhdessä järjestämässä Liikennesektori ja päästövähennykset -seminaarissa 10.11.2016.

27.10.2016: Suomen Tieyhdistys ry:n lausunto maakuntalaista
Tienpito ei noudata tulevien maakuntien rajoja. Maakuntauudistuksessa pitää pystyä turvaamaan verkon yhtenäisyys, kunto ja ennen kaikkea turvallisuus. Rahoitus pitää pystyä säilyttämään riittävällä tasolla, jotta verkon pääoma-arvo säilyy. Myös tienpidon osaaminen ja kehittäminen on turvattava muutoksessa.

05.10.2016: Vuoden Tieisännöitsijä
Vuoden Tieisännöitsijä 2017 on Ilkka Pietiäinen.


  Jäseneksi

Suomen Tieyhdistyksellä on lähes 3 000 henkilö- tai yhteisöjäsentä. Jäsenistö kattaa kaikki tieliikenteen toimialat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Laaja jäsenkunta on Suomen Tieyhdistyksen vahvuus, joka lisää yhdistyksen painoarvoa vaikuttamistoiminnassa.

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN -
LIITY TIEYHDISTYKSEEN!