Toimiva ja turvallinen tiestö mahdollistaa matkailua

Tiestön merkitys matkailulle Suomessa on kiistaton. Moniin matkakohteisiin pääsee vain tietä pitkin, ja kotimaan matkailussa yksityisauto onkin suosituin kulkutapa.

Hyvät liikenneyhteydet ovat matkailulle välttämättömiä, jotta kohteet ja yritykset ovat matkailijoiden saavutettavissa. Harvaan asutussa Suomessa tiestöllä on tässä keskeinen rooli, koska raide- ja lentoyhteydet harvaan asutuilla alueilla ovat heikot tai niitä ei ole.

Monet matkakohteistamme sijaitsevat paikoissa, jonne ei pääse sujuvasti joukkoliikenteellä ollenkaan tai yhteyksiä on harvoin. Matkailun asiantuntija Ida Honkanen työ- ja elinkeinoministeriöstä kertoo, että kotimaanmatkailussa yksityisautoilu onkin yhä suosituin liikkumismuoto.

– Tiestön merkitys varsinkin kotimaanmatkailulle on suuri.

Tiestön vaikutus matkailuun on huomioitu myös Suomen valtakunnallisessa matkailustrategiassa vuosille 2019–2028. Strategiassa asetetaan tavoitteet matkailun kehittämiseksi vuoteen 2028 sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi vuosille 2019–2023.

Matkailustrategiassa tiestö on nostettu esille osana saavutettavuutta, joka on yksi strategian painopisteistä. Muut painopisteet ovat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan tukeminen, digitaaliseen muutokseen vastaaminen ja kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen. Ennen koronapandemiaa päivitettyä strategiaa ohjaa ajatus Suomesta Pohjoismaiden kestävimmin kasvavana matkailukohteena tulevaisuudessa.

Saavutettavuus vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen

Tieverkon (mukaan lukien alemman tieverkon) kunnon parantaminen ja teiden korjausvelan purkaminen ovat tiestöön liittyviä keskeisiä toimenpiteitä matkailustrategiassa. Liikenteeseen ja tiestöön liittyvät toimenpiteet kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön, Väyläviraston, ELY-keskusten ja kuntien vastuulle.

Tien hyvä kunto ja ylläpito ovat tärkeitä varsinkin harvaan asutuilla seuduilla, joiden matkakohteisiin voi johtaa vain yksi tie. Jos tietä ei pääse etenemään sen huonosta kunnosta tai puutteellisesta hoidosta johtuen, matkailuyritys voi menettää asiakkaita. Talvimatkailukohteille teiden hoitoluokituksilla on erityinen merkitys, mikä mainitaan myös matkailustrategiassa.

– Matkailualan yrityksistä suuri osa on pieniä yrityksiä, joiden kilpailukyvyn kannalta on merkittävää, että kohteeseen pääsee turvallisesti perille. Kun tieverkko on kunnossa, voi matkustuspaine myös ohjautua isommista keskuksista laajemmalle alueelle, mikä on myönteistä alueiden elinvoimaisuudelle, Honkanen kertoo.

Tiestön kunto vaikuttaa myös pyöräilymatkailuun, jonka suosio on voimakkaassa kasvussa. Tiestön turvallisuuteen myös pyöräilijöille on Honkasen mukaan alettu kiinnittämään enemmän huomiota.

Omatoimimatkailun suosio jatkaa kasvuaan

Kotimaanmatkailijoiden lisäksi myös kansainvälisten matkailijoiden omatoimimatkailu on yleistynyt viime vuosina, ja sen ennustetaan jatkavan kasvuaan myös koronapandemian jälkeen. Omatoimimatkailussa valmiit pakettimatkat eivät tunnu mieleisiltä, vaan matka halutaan tehdä omin ehdoin esimerkiksi vuokraamalla auto.

– Turvallisuuden kannalta on tärkeää, että tiet ovat kunnossa, kun autoilevien tai pyöräilevien matkailijoiden määrä teillämme kasvaa. Teiden käyttöön liittyvien ohjeiden ja opasteiden on oltava selkeitä myös kansainvälisille matkailijoille, Honkanen muistuttaa.

Viime vuonna kotimaanmatkailun suosio kasvoi, kun muualle ei päässyt matkustamaan. Honkasen mukaan koronapandemia vauhditti varsinkin retkeilyn ja luontomatkailun kasvua. 

Pandemia-aikana sellaisetkin ihmiset, jotka eivät olleet retkeilleet aiemmin, löysivät tiensä luontokohteisiin. Ilman toimivaa tiestöä monet näistäkin retkistä olisivat jääneet tekemättä.


TEKSTI: Henriikka Uusitalo KUVA: Pixabay