Suomen Tieyhdistys kannattaa 90 km/h -rajoituksen kokeilemista ja kokeiluun tulee valita myös nyt 80 km/h -rajoitettuja maanteitä

Väylävirastossa on käynnissä maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitys. Suomen Tieyhdistys muistuttaa, että nopeusrajoitusohjeen tulisi olla muutakin kuin nopeusrajoitusten laskuun tähtäävä asiakirja. Tieyhdistys vaatii tieverkon liikenneturvallisuuteen panostamista siten, ettei nopeusrajoitusohjeen mukaisia nopeusrajoitusten kiristyksiä tehdä kuin tilapäisesti. Tieyhdistys esittää 90 km/h -rajoituksen kokeilemista myös erikseen valittavilla 80 km/h -rajoituksen piirissä olevilla tieosilla. Tieverkon rahoitus on nostettava riittävälle tasolle, jotta nopeusrajoitusohjeessa esiin nostetut tieverkon puutteet voidaan ratkaista muutoin kuin nopeusrajoituksia alentamalla.

Väyläviraston käynnissä olevalla maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivityksellä pyritään varmistamaan yhteneväinen palvelutaso ja turvallinen liikenne. Jos ohje tulee voimaan, nopeusrajoitus laskisi 100 km/h -nopeudesta 80 km/h -nopeuteen noin 1 800 kilometrillä.

Tieyhdistyksen mielestä liikenneturvallisuuskysymyksiin on kuitenkin ensisijaisesti vastattava parantamalla tiestön kuntoa. Ratkaisuksi Tieyhdistys ehdottaa ohituskaistojen, keskikaiteiden tai muiden kaistoja erottavien rakenteiden lisäämistä. Se edellyttää suunnitelmallista turvallisuusinvestointien tekemistä kohtuullisessa ajassa.

Suomessa on paljon teitä, jotka ovat olleet 100 km/h -rajoitettuja ja nyt pudotettu 80 km/h -rajoitetuiksi tai joita ei ole aiemmin nostettu 100 km/h -rajoitetuiksi, koska tien leveyden ja muiden olosuhteiden on katsottu olevan riittämättömät. Osa näistä tieosuuksista sopisi todennäköisesti 90 km/h -nopeusrajoitetuiksi teiksi. Siksi Tieyhdistys esittää 90 km/h -rajoitusten laajentamista, minkä avulla saadaan vähennettyä uusien 80 km/h -tieosien aiheuttamaa matka-ajan pidentymistä ja muita haittatekijöitä.

Hyväkuntoinen tie parantaa liikenneturvallisuutta

Tieyhdistys alleviivaa hyväkuntoisen tieverkon tärkeyttä ja sen tulisi olla nykypäivän tarpeita vastaavalla tasolla. Vaaralliseksi tunnistetuista tietyypeistä tulee luopua ja parantaa infra vastaamaan tarvetta. Liian kapeita ja kohtaamisonnettomuusalttiita maanteitä tulee nopeusrajoitusten alentamisen sijasta ensisijaisesti parantaa liikenneturvallisiksi.

Tieyhdistys katsoo, että 80 km/h -rajoituksen laajamittainen lisääminen ei kaikissa kohteissa ole perusteltua ja nopeusrajoitusten tulee olla oikeassa suhteessa nopeusrajoitusta tukevaan liikenneympäristöön.

Esitetyillä nopeusrajoituksilla vaikutuksia matka-aikoihin ja alueelliseen saavutettavuuteen

Nyt arvioitavana olevan ohjeen päivityksen toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi alueelliseen saavutettavuuteen koko maassa. Ohjeessa ei ole huomioitu matka-ajan pitenemisen vaikutuksia tavaraliikenteeseen ja muuhun raskaaseen liikenteeseen.

Ohje asettaisi maan eri osissa liikkuvat ihmiset ja elinkeinoelämän kuljetukset eri asemaan. Siinä ei oteta huomioon alueellisia erityisolosuhteita, kuten vähäistä liikennettä ja pitkiä etäisyyksiä. Koko Suomen tulee olla toimivien ja riittävän nopeiden liikenneyhteyksien piirissä.

Turvallisuusmyönteisemmän ilmapiirin edistämiseen tarvitaan ensisijaisesti muita toimenpiteitä kuin rajoituksien alentamista. Näitä ovat esimerkiksi rajoitusta tukeva liikenneympäristö ja valvonta.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt