EU:n Green Deal –ohjelma ja komission esitys Fit For 55 -paketiksi

Fit For 55 -paketti esittää toimenpiteitä ilmastotavoitteen saavuttamiseksi -  Tieliikenteen kannalta keskeinen sisältö nostanee liikkumisen kustannuksia

Euroopan komissio julkaisi tänään mittavan, niin sanotun Fit For 55 -paketin. Paketilla aiotaan varmistaa, että EU saavuttaa ilmastovälitavoitteensa seuraavan 8,5 vuoden kuluessa. Euroopasta leivotaan toimenpiteillä ilmastoneutraalia.

Tulevilla toimenpiteillä ja muutoksilla on pitkänaikavälin vaikutuksia lähes kaikilla toimialoilla. Paketin toimenpanemisen ei odoteta olevan helppoa, mutta tarpeellista. Paketin julkistustilaisuudessa maalattiin näkymää siitä, että jos emme tee määrätietoisesti päätöksiä ja toimenpiteitä nyt, tulevat sukupolvet joutuvat tekemään paljon vaikeampia päätöksiä, kuin mistä me nyt puhumme.   

Tieliikenteen kannalta keskeinen sisältö nostanee liikkumisen kustannuksia

Komissio ehdottaa, että Eurooppaan perustetaan erillinen uusi polttoainejakelun päästökauppajärjestelmä tieliikennettä ja rakennuksia varten. Tieliikenteen päästökauppa toteutettaisiin polttoaineen jakelijoiden kautta.

"Toteutuessaan tieliikenteen päästökauppa tullee nostamaan polttoaineen hintoja. On huolestuttavaa, jos yritysten ja ihmisten liikkumisen kulut nousevat vielä nykyisestä. Jatkovalmistelussa tulee ottaa paremmin huomioon Suomen kansalliset olosuhteet, kuten pitkät välimatkat ja harva asutus.  Työssäkäynnin mahdollisuuksista tulee huolehtia koko maassa ja elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kilpailukyky tulee turvata",  toteaa johtaja Liisa-Maija Thompson Suomen Tieyhdistyksestä. 

Tieliikenteen tulevasta päästökaupasta huolimatta tieliikenne tulee säilymään myös osana taakanjakosektoria. Komissio ehdottaa, että Eurooppaan perustetaan Sosiaalinen ilmastorahasto, jolla pyritään tasaamaan päästökaupan kustannusvaikutuksia pienitulosten osalta (kustannusvaikutus liikkumiseen ja lämmitykseen liittyen).  Suomen Tieyhdistys katsoo, että Suomen tulee olla tarkkana siinä, millaiseksi kustannusvaikutusten tasaamisen ehdot jatkossa muotoutuvat.

Komissio ehdottaa uusien autojen päästöjen vähentämistä radikaalisti ja niiden päästöttömyyttä vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi ehdotetaan sähkön ja vedyn jakeluinfran merkittävää parantamista erityisesti TEN-T ydin- ja kattavalla verkolla.

” Sähkön ja vedyn jakelua koskeva ehdotus ei sovi sellaisenaan Suomeen kovin hyvin, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.  Ajoneuvojen laajempi siirtymä vety- tai sähköpolttoaineeseen edellyttäisi jakeluverkon laajentamista myös muulle tieverkolle kuin TEN-T:n kattavalle verkolle, sillä verkko kattaa maantieteellisesti vain pienen osan Suomea”.  

Energiaverodirektiivin uudistamisessa tullaan ottamaan kantaa uusiutuvien polttoaineiden rooliin. "Suomen kannalta olisi toivottavaa, että EU:ssa hyväksyttäisiin uusiutuvien liikennepolttoaineiden rooli liikenteessä", Thompson jatkaa. 

Komission ehdotus on tärkeä keskustelun avaus. Euroopan parlamentti tulee käsittelemään esitystä myöhemmin. Suomen tulee jatkaa aktiivisesti vaikuttamistyötä paketin sisältöön liittyen, jotta esitys jalostuu Suomen kannalta kestäväksi kokonaisuudeksi.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Liittyvät henkilöt