Suomen Tieyhdistys vaatii ratkaisuja tiekuntien pankkiasiointiin

Suomen Tieyhdistys vaatii pankkeja ja niitä valvovaa Finanssivalvontaa hyväksymään tiekuntien tunnistamistiedoksi käyttöoikeusyksikkötunnuksen. Suomen Tieyhdistys on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle peruspankkipalveluja ja luottolaitoslainsäädäntöä koskevasta arviomuistiosta.

Tieyhdistyksen jäsenneuvonta saa viikoittain yhteydenottoja tiekunnilta, joissa toistuvat samat tiekuntien pankkipalveluja koskevat kysymykset ja ongelmat.

Suurin ongelma on Y-tunnuksen puuttuminen. Tieyhdistys ymmärtää pankkien velvollisuuden asiakkaiden tunnistamiseen, mutta silloin Y-tunnuksen pitäisi olla tiekuntien saatavilla. Nyt sen saa verohallinnolta vain verotuksellista tarkoitusta varten. Kokouspalkkioiden maksaminen on tällainen tarkoitus, koska ne on ilmoitettava tulorekisteriin, mutta iso osa tiekunnista toimii täysin talkootyönä eikä palkkioita makseta.

Maanmittauslaitos on myöntänyt jokaiselle tiekunnalle yksilöllisen tunnisteen, jota kutsutaan käyttöoikeusyksikkötunnukseksi. 

– Valitettavasti pankeissa ei tätä tiedetä ja vaikka tiedettäisiinkin, ei pankkien tietojärjestelmä hyväksy kuin henkilötunnuksen tai Y-tunnuksen, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Simo Takalammi.

Tiekuntien tunnistamiseen käytettävä käyttöoikeusyksikkötunnusta

Suomen Tieyhdistys vaatii pankkeja ja niitä valvovaa Finanssivalvontaa hyväksymään tiekuntien tunnistamistiedoksi käyttöoikeusyksikkötunnuksen.

Käyttöoikeusyksikkötunnuksessa on 100 % yksilöivä, viranomaisen myöntämä tunniste, joka on jokaisen saatavilla kiinteistötietojärjestelmästä. Toisena, mutta työläänä ja kustannuksia aiheuttavana vaihtoehtona Tieyhdistys katsoo, että tiekunnille ja muille yhteisetuuksille tulisi mahdollistaa Y-tunnuksen saaminen pelkästään pankkiasioinninkin mahdollistamiseksi.

Tieyhdistys on ollut asiasta toistuvasti yhteydessä Finanssivalvontaan ja Verohallintoon. Finanssivalvonta on antanut 25.5.2020 aiheeseen liittyen ohjekirjeen, jossa todetaan rahanpesun osalta vähäisen riskin sisältävien tiekuntien ym. yhteisetuuksien osalta voidaan käyttää kevennettyä tunnistamismenettelyä.

Valitettavasti kaikki pankit eivät ole tätä huomioineet ja pankkien puolelta tulleiden tietojen mukaan myös Finanssivalvonta on kiristänyt tulkintaansa em. ohjekirjeen jälkeen. Tieyhdistyksen tiedossa ei ole Finanssivalvonnan asiakirjaa, jossa tulkintaa olisi kiristetty, mutta pankit ovat yhteneväisesti kertoneet tällaisesta vaatimuksesta tai tulkinnasta.

Pankkiasioinnin ongelma koskettaa useita tiekuntia

Tieyhdistys muistuttaa yksityisteitä hallinnoivien tiekuntien olevan lakisääteisiä elimiä, eikä kyse ole siten vapaaehtoisesta toiminnasta. Tiekuntia on noin 57 000 kpl eli kyse ei ole pienen joukon ongelmasta.

Keskimääräisen tiekunnan toimintabudjetti on muutama tuhat euroa vuodessa ja osakkailta kerättävillä tiemaksuilla katetaan tienhoito- ja hallintokuluja. Näin pienten summien kohdalla rahanpesun riski ei ole merkittävä.

Yksittäisten pankkien yhteydenotoissa tiekuntiin esiintyy myös muunlaisia ongelmia, kuten kaikkien tieosakkaiden henkilötunnuksien vaatimista. Tätä tietoa tiekunnilla ei ole, eikä tiekunta siten voi niitä pankeille luovuttaa.

Lisäksi on havaittu eroja pankkivalvontaa tekevästä viranomaista riippuen. Suurimpien pankkien eurooppalaisen valvontaviranomaisen tulkinnoissa on eroa pienempiä pankkeja valvovan Finanssivalvonnan toimintaan.

Pankkipalveluiden hinnoittelu herättää huolta

Suomen Tieyhdistys on huolissaan myös pankkipalveluiden hinnoittelusta silloin kun pankki siirtää tiekunnan yritysasiakkaaksi. Pienemmissä tiekunnissa pankkipalvelujen vuotuiset kulut ovat kohonneet yhtä suuriksi kuin tien talviset aurauskulut. Tieyhdistyksen käsityksen mukaan tällainen voi johtaa siihen, että tiekunnan pankkiasioiden hoitoon ryhdytään käyttämään menettelyjä, jotka eivät täytä tunnistamisen vaatimuksia.

Tieyhdistys on huolissaan myös tiekuntien lainansaannin vaikeutumisesta. Tiekunnat tarvitsevat lainarahoitusta perusparannushankkeidensa läpiviemiseksi. Valtion avustuksiin kuuluu omarahoitusosuus ja valtion avustuksenkin osalta kulut ovat ensin maksettava, jonka jälkeen niitä vastaan voidaan saada avustusta ELY-keskuksilta. Pankkien epävarmuus tiekuntien tunnistautumisen osalta heijastuu lainoituksen saatavuuteen.

Linkki lausuntoon

Jaa sosiaalisessa mediassa