Tieyhdistyksen lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Valtakunnalliset alueidenkäyttöavoitteet ovat hyviä ja kannatettavia. Tieyhdistys kuitenkin esittää, että tavoitteisin lisättäisiin liikenneturvallisuuden parantaminen.  Tieyhdistys katsoo, että liikenneturvallisuus on merkittävä valtakunnallinen haaste, jota tulee alueidenkäytön suunnittelun keinoin edistää. Liikenneturvallisuuden parantamista ei voi irrottaa alueidenkäytön suunnittelusta, eikä sitä voida edistää yksinomaan teiden suunnittelun yhteydessä. Tieyhdistys on huolissaan turvallisuusmyönteisyyden heikentymisestä.

Lisäksi Tieyhdistys katsoo, että suuremmilla kaupunkiseuduilla olisi mahdollisuuksia edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista kehittämällä kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää kestävästi. Maankäytössä tehtävillä valinnolla, erityisesti kaupunkiseuduilla, voidaan vaikuttaa liikkumistarpeeseen ja liikkumistapaan ja näin vaikuttaa ilmastotavoitteen saavuttamiseen luoden samalla turvallisempaa ja terveellisempää ympäristöä.

Tieyhdistys pitää erinomaisena, että VAT-luonnoksesta löytyy kirjaus tehokkaasta liikennejärjestelmästä ja että tarkoitus on turvata kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittävien yhteyksien jatkuvuus ja kehittäminen. Uusiutuvan energian tuotannon edellyttämät logistiset ratkaisut on myös otettu huomioon tavoitteissa.  Uusiutuvan energiantuotannon logistinen ketju alkaa usein yksityistieltä tai yhdystieltä.

linkki lausuntoihin ja kannanotoihin

Jaa sosiaalisessa mediassa