Ketteryyttä ja kilpailukykyä teknologiasta

Pilviteknologia on avain työn ja liiketoiminnan modernisoimiseen. Suomalaisyritykset ovat maailman kärkeä teknologian omaksumisessa. Kun kyseessä on työtä tehostavat ratkaisut, tie- ja liikennealan toimijoidenkaan ei kannata aikailla niiden käyttöönotossa.

Jos jostakin suomalaiset voivat olla ylpeitä, niin siitä, kuinka olemme lähes tyhjästä rakentaneet yhden maailman onnellisimmista, vauraimmista ja menestyneimmistä valtioista. Avaimena on ollut oma osaamisemme, koulutus ja usko tulevaisuuteen.

Kun teknologian kehitys tuo maailman valtioita jatkuvasti yhä lähemmäs toisiaan, myös globaali kilpailu kiihtyy. Voi kuitenkin sanoa, että meillä on suhteellisen hyvät eväät kilpailussa menestymiseen.

Suomi sijoittui tuoreimmassa Euroopan unionin digitalisaatiovertailussa ensimmäiseksi. Saimme vertailussa kiitosta etenkin digitalisaation hyödyntämisestä yritysmaailmassa, digitaalisista perustaidoista sekä kyberturvallisuuteen liittyvistä laajoista valmiuksista. Myös 5G-verkkojen kattavuudessa olemme edelläkävijöitä.

Eurostatin pilvipalveluiden käyttöä koskevan datan mukaan suomalaisyritykset ovat EU:n ykkösiä myös pilvipalveluiden hyödyntämisessä. Suomessa 75 % yrityksistä käyttää pilvilaskentapalveluja, jotka mahdollistavat modernin, ketterän ja kustannustehokkaan liiketoiminnan tekemisen.

Tilastokeskuksen datan mukaan suomalaisyritykset myös hyödyntävät pilveä tehokkaasti – sähköpostin ja tiedostojen varastoinnin lisäksi pilveä hyödynnetään etenkin kirjanpidon, toiminnanohjauksen ja myynnin sovelluksissa. Pilvessä piilee myös infra-alalle suunnaton potentiaali parantaa ja tehostaa toimintaa.

Teknologia luo etulinjan työntekijöille eväitä onnistumiseen

Teknologiasta ja yritysmaailmasta keskustellessa puhe rajoittuu usein tietotyön tekijöihin – kuinka pandemia mullisti työtottumukset, millaisia ovat hyvät hybridityökäytännöt ja niin edelleen. Tällöin unohtuu, että maailman työntekijöistä jopa 80 % tekee töitä kentällä – muun muassa hoitotyössä, tehtaissa, työmailla ja tien päällä – ja 88 % organisaatioista työllistää niin sanottuja kenttätyöntekijöitä. 

Microsoftin viime vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan näistä kahdesta miljardista kenttätyön tekijästä useampi kuin kolme viidestä sanoo olevansa innostunut teknologian mahdollistamista uusista ratkaisuista, ja noin puolet heistä uskoo, että teknologiatyökalut tekevät heidän työstään helpompaa ja vähentävät stressiä.

Parhaimmillaan teknologia mahdollistaa yrityksille toimialasta riippumatta uudenlaista johtajuutta ja työnteon tapoja, jotka antavat kaikille työntekijöille lisää autonomiaa – esimerkiksi mahdollisuuden määritellä itse, millaisilla menetelmillä voi parhaiten onnistua työssä ja saavuttaa halutut lopputulokset tehokkaimmalla tavalla. Usein työntekijä itse on työnsä paras tuntija.

Kustannussäästöjä ja tiedolla johtamista

Teknologia tarjoaa monenlaisia ratkaisuja myös Suomen tie- ja liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen. Pilvipohjaiset toiminnanohjaus- ja analytiikkaratkaisut helpottavat laajojen rakennus- ja kunnossapitoprojektien johtamista ja seurantaa suunnittelupöydältä työmaalle.

Analytiikkaohjelmistoihin kytkettyjen IoT-laitteiden avulla saadaan kerättyä tarkkaa, reaaliaikaista dataa muun muassa tiestön kunnosta, ajokelistä ja liikennevirroista tieturvallisuuden parantamiseksi. Tarkat tiedot auttavat myös esimerkiksi korjausrahoituksen kohdistamisessa liikenteen turvallisuuden tai sujuvuuden kannalta kriittisiin hankkeisiin.

Johto ja suunnittelijat voivat visualisoida kerättyä dataa ja tehdä sen avulla perusteltuja, datapohjaisia päätöksiä. Datan avulla voidaan myös tunnistaa työn tyypillisiä pullonkauloja sekä etsiä ratkaisuja, jotka auttavat työntekijöitä suoriutumaan tehtävistään nopeammin ja sujuvammin.

Edistyneet teknologiat, kuten koneoppiminen ja ennakoiva analytiikka, voidaan valjastaa myös kenttätyöntekijöiden avuksi. Pilvipohjaiset työkalut auttavat optimoimaan esimerkiksi aikataulut ja ajoreitit logistiikka- ja huoltotyöntekijöille, mikä säästää aikaa ja kustannuksia.

Jokainen yritys on teknologiayritys

Microsoftin pääjohtaja Satya Nadella on jo pitkään korostanut, että jokaisesta yrityksestä tulee ennen pitkää teknologiayritys. Teknologia antaa organisaatioille mahdollisuuden löytää uudenlaisia toimintatapoja ja rakentaa uutta liiketoimintaa.

Suomessa niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatiot ovat toimineet jo useamman vuoden poikkeuksellisissa olosuhteissa. Monet toimijat keskittyvät kriiseissä olennaiseen – liiketoiminnan kannattavuuden ja toimintaedellytysten säilyttämiseen. Nytkin investointeja on jäädytetty tai siirretty odottamaan paluuta ”normaaliin”.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta organisaatioiden täytyy pitää katse tiukasti pitkän tähtäimen tavoitteissa ja kehittää teknologisia valmiuksiaan.

Tulevaisuuteen katsova organisaatio pitääkin huolen siitä, että kaikilla työntekijöillä on käytettävissään modernit digitaaliset työkalut ja riittävä osaaminen niiden hyödyntämiseen. Työtä tukeva teknologia on myös keino pitää kiinni osaavista työntekijöistä ja vahvistaa heidän hyvinvointiaan. Parhaat teknologiaratkaisut helpottavat yhteistyötä ja sujuvoittavat työntekoa paikasta riippumatta.

Suomen menestystä on rakennettu jo vuosikymmenet oppimisen, innovaatioiden ja resilienssin varaan. Samat elementit ovat avainasemassa myös rakennettaessa nykyaikaista digitaalista liiketoimintaa ja huolehdittaessa yhteisestä infrastruktuuristamme.

 

Teksti: Mervi Airaksinen, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja
Kuva: Microsoft