MAL-sopimusten tavoitteet täyttyneet pääosin hyvin

MAL-sopimusten keskeinen tavoite on edistää sujuvaa arkea, sillä maankäyttö, asuminen ja liikenne koskettavat jokaista asukasta ja yritystä. Ympäristöministeriön asuntoneuvoksen Tommi Laantin mukaan tähänastiset sopimustavoitteet ovat täyttyneet Helsingin seudulla pääosin hyvin. Helsingin, Tampereen ja Turun seudun lisäksi sopimusneuvottelut aloitettiin nyt ensimmäistä kertaa Lahdessa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tavoitellaan kaikilla seuduilla hyvin samanlaisia tavoitteita – seudullisen yhteistyön tiivistymistä, seutujen ja valtion kumppanuutta MAL-kysymyksissä, yhdyskuntarakenteen eheyttä, asuntomarkkinoiden toimivuutta ja kestävää liikkumista.

Sopimusten aikajänne on pidentynyt 12 vuoteen siten, että sopimuksissa on nyt pidemmän aikavälin tavoitetila ja polku tuon tavoitetilan saavuttamiseksi. Konkreettiset toimenpiteet koskevat edelleen neljää ensimmäistä sopimusvuotta.

Helsingin seudulla MAL-sopimuksien tavoitteet ovat täyttyneet hyvin. Liikenteen osalta painopiste on erityisesti kestävän liikkumisen kehittämisessä muun muassa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

– Vuosien 2016–19 MAL-sopimusten tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Yhdyskuntarakenteen kehittäminen on seuduilla keskittynyt hyville sijainneille, mikä luo edellytyksiä seudun kestävälle kehittämiselle myös jatkossa, kertoo asuntoneuvos Tommi Laanti ympäristöministeriöstä.

– Sopimuksissa on aiempaa voimakkaammin tunnistettu ilmastomuutoksen haasteisiin vastaaminen, mutta myös perinteiset MAL-tavoitteet yhdyskuntarakenteen eheydestä sekä asuntomarkkinoiden ja liikkumisen toimivuuden edistämisestä ovat edelleen vahvasti mukana, Laanti jatkaa.

Helsingin seudun kunnat hyötyneet etenkin yhteistyön lisääntymisestä

MAL-sopimuksen historia liittyy liikennejärjestelmäsuunnitteluun, jota on tehty pääkaupunkiseudulla YTV:n toimesta jo 1990-luvulta alkaen. Vuonna 2010 YTV muuttui Helsingin seudun liikenteeksi HSL:ksi ja suunnittelu laajeni käsittämään laajemman Helsingin seudun. HSL:n yksi tehtävistä on vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta 15 kunnan alueelle. Monipuolinen yhteistyö on MAL-sopimuksen yksi parhaita puolista.

– Sopimuksella vahvistetaan kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolien sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin, sanoo HSL:n Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtaja Sini Puntanen.

– Kaupunkiseudut ovat varmasti hyötyneet kuntien välisen yhteistyön lisääntymisestä, mutta myös yhteistyöstä valtion kanssa. Kunnat yhdessä valtion kanssa vievät yhteisiä tavoitteita eteenpäin, jatkaa neuvotteleva virkamies Leena Sirkjärvi liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Helsingin seudun kuntien ja valtion välinen MAL-sopimus 2020–2031 allekirjoitettiin 8.10.2020. Sen lähtökohtana on MAL 2019 -suunnitelma.

– Helsingin seudulla on juuri käynnistynyt uusi suunnittelukierros, MAL 2023. Siinä suunnittelun ytimessä on kestävä kaupungistuminen. Lisäksi paneudumme kolmeen ajankohtaiseen kärkeen: yhteiskunta murroksessa, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja Helsingin seutu osana maailmaa, Puntanen kertoo.

Lahti toivoo konkreettista tukea mm. kestävän liikenteen edistämiseen

Aiemmin MAL-sopimusmenettely koski neljää suurinta kaupunkiseutua: Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutuja. Nyt neuvotteluihin mukaan pääsivät myös Jyväskylä, Lahti ja Kuopio.

– On tärkeää päästä suoraan neuvotteluyhteyteen valtion kanssa seudun tärkeistä kehittämiskysymyksistä. Lahdessa erityisenä painopisteenä on hiilineutraalin yhteiskunnan rakentaminen, mikä on ajankohtainen teema, sillä Lahti on vuonna 2021 Euroopan ympäristöpääkaupunki, kertoo Lahden kaupunkikehitysjohtaja Olli Alho.

Alhon mielestä MAL-sopimus on valtion ja seudun yhteinen työkalu, joka on osoittautunut toimivaksi käytännöksi suurimmilla kaupunkiseuduilla. Se tarjoaa konkreettista tukea mm. kestävän liikenteen edistämiseen, asuntorakentamisen vauhdittamiseen ja maankäytön seudulliseen suunnitteluun.

– Liikenteen osalta tärkein tavoite on kestävän liikenteen edistäminen eri keinoin. Kävelyn ja pyöräilyn hankkeiden edistäminen, joukkoliikenteen tukeminen, liityntäpysäköinti, kestävät matkaketjut ja vähäpäästöisen liikenteen edistäminen ovat sopimukseen mukaan otettavia teemoja. Lisäksi elinkeinoelämän kehittämisen kannalta tärkeät alueet ja niiden liikenneyhteydet ovat sopimuksessa tunnistettu.

MAL-sopimusneuvottelut jatkuvat edelleen. Tavoitteena on sopimuksen tekeminen alkuvuoden 2021 aikana.

TEKSTI: Anna Karjalainen KUVA: Shutterstock