Tietutkimuksia ja selvityksiä

2024

Tieverkon kunnossapidon visio - Hyvällä tiellä parempaan tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän visio tieverkonkunnossapidosta 2030. Tiestön suuri korjausvelka ja peruskorjaustarpeen kasvu huolettaa väyläalan organisaatioita.Tieverkon kunnossapidon visiossa peräänkuulutetaan myös yksityistieverkon merkitystä osana Suomen liikennejärjestelmää. 

Tieverkon kunnossapidon visio - Hyvällä tiellä parempaan tulevaisuuteen

2023

Suomen teiden ja ratojen palvelukyvyn analyysi

Elinkeinoelämän järjestöt ovat julkistaneet Destian ja Correct Consultingin laatiman selvityksen siitä, kuinka nykyinen tie- ja rataverkko vastaa yritysten tarpeisiin eri maakunnissa. Nykytilan ohella analysoidaan, miten maakuntakohtaiset väylätarpeet muuttuvat, kun vihreä investointiaalto etenee ja uusia tuotantolaitoksia rakennetaan eri puolilla maata.

Tutustu raporttiin:
Suomen teiden ja ratojen palvelukyvyn analyysi

Raportin on laatinut Destian Strategiset liikennejärjestelmät -yksikkö sekä Correct Consulting. Destialta työryhmän muodostivat johtaja, professori Jorma Mäntynen sekä diplomi-insinöörit Riku Huhta, Markus Pajarre ja Pertti Virtala. Correct Consultingilta työryhmässä oli diplomi-insinööri Kyösti Orre.

 

2022

 

Huoltovarmuus vaatii panostuksia vähäliikenteiselle tieverkolle

Taloustutkimuksen tuoreen selvityksen mukaan huoltovarmuuskriittisten kuljetusten kustannukset lähes kaksinkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä, ellei vähäliikenteisten teiden ja niiden siltojen ylläpidosta ja korjauksista huolehdita.

Vähäliikenteisen tieverkon merkitys huoltovarmuudelle on korostunut Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin myötä. Puun tuonnin loppuminen Venäjältä kohdistaa merkittävät paineet kotimaisen puun ja turpeen käytön lisäämiselle, mikä heijastuu vähäliikenteisille teille kasvavina kuljetussuoritteina.

Taloustutkimus selvitti vähäliikenteiselle tieverkolle kohdistuvan, kasvavan kuljetussuoritteen vaikutuksia allekirjoittaneiden tahojen toimeksiannosta. Selvitys kattaa huoltovarmuuskriittisinä aloina paitsi energia- ja metsäteollisuuden myös elintarviketeollisuuden ja maatalouden merkityksen.

Leipää, lautaa ja lämpöä -Huoltovarmuudelletärkeän vähäliikenteisen tieverkon kunto 2019 –2025

                     

Tässä työssä esitetään visio Suomen pääväylien modernisoinnista 2025 - 2050

Tie- ja rataverkon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Suomen sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden, väestön hyvinvoinnin, elinkeinoelämän kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta laadukkaat päätiet ja radat ovat välttämättömiä. Päähuomio visiossa on elinkeinoelämän tarpeissa ja tavaraliikenteessä, mutta myös henkilöliikennettä käsitellään tarvittavassa määrin. Väylistä tarkastellaan erityisesti valtateitä ja tärkeimpiä ratoja, mutta teollisuuden toimitusketjuille välttämättömät muutkin liikenneverkon osat noteerataan. Muutamien valtateiden 4-kaistaisuus ja pääratojen 2-raiteisuus ovat vision tuotoksia, mutta myös muunlaisia modernisoinnin keinoja esitetään. Visiossa otetaan kantaa paitsi teiden ja ratojen standardiin, myös infran digitalisointiin, jolla on tulevaisuudessa yhä suurempi merkitys.

Linkki selvitykseen

 

 

Kuorma-autokuljetusten energiankulutuksen ja hiilidioksidin vähentäminen tie- ja liikenneteknisin toimenpitein

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimeksiannosta on tammikuussa 2022 valmistunut selvitys tieteknisten ominaisuuksien sekä liikenneteknisten ja kunnossapidon toimenpiteiden vaikutuksista kuorma-autokuljetusten CO2-päästöjen määrään. Selvityksen ovat toteuttaneet WSP Finland Oy:n ja Destia Oy:n asiantuntijat.

Linkki raporttiin

 

2021

Väestö tieverkon varassa -tarkastelu
Työssä tarkasteltiin pelkästään tieyhteyksien varassa olevaa väestöä Suomessa.
Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä osaa väestöstä, jolle rautatieyhteydet eivät ole helposti saavutettavissa.
Tarkastelu suoritettiin käänteisesti –tutkittiin mille osalle väestöstä rautatieyhteydet olisivat saavutettavissa, jolloin pelkästään tieyhteyksien varassa on loppuosa väestöstä.

WSP 2021

Linkki raporttiin

Ennen vuotta 2021 tehdyt selvitykset

Kohti laadukasta tieverkkoa 2020, WSP Oy

Yksityistiet kuvina ja lukuina 2019, Tieyhdistys

Yksityisteiden merkitys yhteiskunnalle 2019, WSP Oy

Liikenneinfran rahoitus Suomi vs. Ruotsi vertailu 2018-2029 Taloustutkimus Oy .2019